شناخت رنگ و طعم روغن زیتون

شناخت رنگ و طعم روغن زیتون

 

روغن زیتون بیش از آنکه شبیه روغن باشد به عصاره ای شباهت دارد که از فشردن زیتون ها طی فرایند عصاره گیری به دست آمده است. اولین محصولی که از فرایند چرخش به دست می آید تحت عنوان روغن زیتون فرابکر شناخته می شود که به معنای واقعی کلمه بسیار ارزشمند است.

اما تمامی روغن زیتونهای فرابکر همانند یکدیگر نیستند و طعم و مزه و رنگ آنها می تواند بسیارمتفاوت باشد.

کیفیت روغن زیتون به پارامترهای بسیاری از قبیل نحوه کشت، آبیاری، هوا، خاک و نوع زیتون بستگی دارد.

رنگ روغن زیتون همیشه گواه کیفیت و مرغوبیت روغن زیتون نمی باشد. رنگ روغن زیتون مطلوب می تواند از زرد طلایی تا سبز تغییر یابد.

 

Share this post