دعوتنامه نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۵

دعوتنامه نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۵

مقدم شما را در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی گرامی میداریم.

سالن ۱۴ غرفه ۲و۳ محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران ۱۰ الی ۱۳ خرداد.

Share this post